Họ tên: Label - Mã sinh viên: Label

Đánh giá chất lượng giảng dạy vừa là nghĩa vụ và vừa là quyền lợi của của mỗi sinh viên.

Sinh viên có quyền lợi được đánh giá, nhận xét và cho ý kiến về chất lượng giảng dạy của từng môn học do từng giảng viên phụ trách.

Các thông tin đánh giá sẽ được đảm bảo bí mật để tránh phiền toái cho bạn sau này.

Sinh viên cũng có nghĩa vụ phải đánh giá để nâng cao chất lượng giảng dạy cho nhà trường và cũng để cho giảng viên chăm chút cho bài giảng được tốt hơn.

Bạn cần phải hoàn thành các mẫu đánh giá sau:

Bạn không có kỳ đánh giá nào.

Các kỳ đánh giá mà bạn đã hoàn thành:

Bạn không có kỳ đánh giá nào